Toni Martos Carrasco

antonio-martosLlicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991) i Auditor-Censor Jurat de Comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (1995), és expert en projectes de gestió i de comptabilitat per a les administracions públiques locals, així com en gestió de l’urbanisme i del patrimoni públic.

Ha estat professor de Comptabilitat Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2000), a l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (1997-1999), a l’Escola de Formació continuada de l’Ajuntament de Barcelona (1997-2000), al Màster de Gestió Pública d’ESADE (2004-2006), al Màster de Gestió Pública Local de la Universitat de Girona (2006) i al Màster d’Hisenda Autonòmica i Local (masterhal) de la Universitat de Barcelona. A més ha impartit diverses Jornades formatives a l’Escola d’Administració Pública (“Actualització per a interventors” i “Gestió financera en temps de crisi”, al 2011), a la Federació d ́Entitats Locals de les Illes Balears (“Implicacions de la nova llei d’estabilitat pressupostaria per al finançament local”, al 2012) i per a la red ELIGE-Empreses Locals d’Interès General (“El càlcul del cost efectiu per a empreses de serveis”, al 2015).  Així mateix ha estat assessor econòmic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en matèria urbanística.

Durant el període 1991-2001 va treballar com a auditor-consultor, especialitzant-se en el sector públic local i la gestió urbanística. A partir de 2001 va assumir càrrecs de responsabilitat a l’Ajuntament de Barcelona, com a Director d’Administració d’Economia i Finances a la Societat Municipal de Barcelona Gestió Urbanística, S.A. i de l’Institut Municipal d’Urbanisme, desenvolupant, a part de les funcions intrínseques de càrrec, totes les modificacions de Planejament general i derivat tramitats des del sector d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, on segons les normes de control intern, hi ha obligació d’emetre informe econòmic preceptiu de la viabilitat econòmica de l’àmbit del sector, el qual havia de ser desenvolupat sota la seva direcció. Entre el 2004 i el 2007  va ser Director de Control de Gestió als Serveis Centrals de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de 2007 és Director de Consultoría en Gestión Innovadora SL, empresa de consultoria especialitzada en l’àmbit local, i que presta serveis professionals i assessorament expert en l’àmbit econòmic-financer i d’organització i control, atenent a centenars d’entitats locals a tot el territori.

Ha publicat els llibres i ponències: “La reparcel·lació i la compensació urbanística”, “Les juntes de Compensació” (INCASOL), “La Comptabilitat Pública” (Escola d’Administració Pública) i “L’endeutament de les Administracions públiques locals: Els ràtios de control financer” (Diputació de Barcelona).